top of page

Olemme koonneet tälle sivulle tietoa opetus- ja terapia-alan ammatillisesta koulutuksesta.

Lisäkoulutus tuo yritykselle ja  terapeutille selkeän kilpailuedun.

Jos työskentelet lasten , nuorten tai aikuisten puheenkehityksen, oppimisen ja keskittymisen ongelmien parissa hyödyt varmasti tästä koulutuksesta.

Ammatillinen koulutus

Tarjoamme erilaisia koulutuspaketteja ja -sisältöjä opettajille sekä terapia-alan ammattilaisille.

Opettajat

Olemme kouluttaneet jo yli 20-vuoden ajan opettajia toteuttamaan kehityksen puutteita korjaavaa Sensomoottori-harjoittelua, joka parantaa merkittävästi nykyisin niin yleisiä oppimisen, keskittymisen ja käytöksen kontrollin haasteita. Opettajakoulutuksissa on kaksi tasoa:

1. Sensomoottori Peruskurssi, missä opetetaan toiminnan perusmenetelmät ja periaatteet.  Peruskurssi joka siältää 8 tunnin henkilökohtaisen lähiopetuksen  (yksi opetuspäivä) sekä laajan materiaalipaketin.

Koulutus on mahdollista toteuttaa koulun tiloissa (esim jos on 15-20 opettajaa) tai 4-5 henkilön pienryhmäopetuksena Nastolassa (Lahti).

 

Matkakuluvaraus, jos kouluttaja joutuu matkustamaan Lahdesta  koulutuspaikalle.

Jatkokurssi opettajille, mikä sisältää myös kehityksen testejä.

Koulutuksen materiaalipaketti siältää mm:

Miksi en opi? Teoriakirja kehityksellisten ongelmien taustoista

PRO-kansio. Pääsy Sensomoottori PRO-kansioon, missä on mm. koulutusluennot, video-opetusjaksot keskeisimpiin harjoituksiin, harjoittelun etenemiskaaviot, kirjeet kotiin, oppilaan seurantalomakkeet jne.

Peruskoulutuksen voi aloittaa myös tilaamalla materiaalipaketin ja osallistua henkilökohtaiseen lähiopetukseen myöhemminkin, missä opetetaan henkilökohtaisesti toiminnan perustestit ja harjoitukset.

 Materiaalipaketti erikseen ostettuna maksaa 263€   (itseopiskelupaketti)

Koulutusta terapia-alan ammattilaisille tai sellaiseksi aikoville

Järjestämme ammattilaisille eritasoisia koulutuksia, mikä antaa valmiuksia sensomotorisen alueen terapeuttiseen toimintaan.

Lisäksi lisäkoulutusta yksilöllisen tarpeen mukaan.

Järkevä hinnoittelu

Yleisin koulutustapa on pienryhmäkoulutus, mikä alentaa osallistumishintaa sekä luo hyvän oppimisympäristön.

Taustaa

Olemme toteuttaneet Suomessa 90-luvulta lähtien sensomotorista menetelmää, joka soveltuu hyvin nykyisin varsin yleisiin oppimisvaikeuksien, keskittymisvaikeuksien, levottomuuden ja ylivilkkauden hoitamiseen. Näiden taustalla on usein ns. kehitykselliset syyt, eli varhaisesta lapsuusajasta lähtien kehitys on edennyt joillakin osa-alueilla poikkeavasti tai hitaasti. Haasteita voidaan löytää myös aistien kehityksessä tai aktivoitumisessa (auditiivinen, visuaalinen, tuntoaisti, hajuaisti, tasapainoaisti) tai vasemman ja oikean aivopuoliskon heikossa integroitumisessa.  On kuitenkin havaittu, että useimmat näistä kehityksen puutteista voidaan aktivoida kohdistavalla terapiella/kuntoutuksella varhaisen kehityksen puutteet voidaan käydä läpi jälkikäteen, jolloin fysiologiset kehitysviiveet saadaan usein myös korjattua.

Hoitofilosofia on ongelmakeskeinen, ei menetelmäkeskeinen. Toisin sanoen keskitytään asiakkaan ongelmaan, ja haetaan sen ratkaisemiseen aina paras lähestymistapa. Samalla varmistetaan että taustalle ei jää mitään kehityksellisiä ongelmia.

Sensomotorisen harjoittelun tehokkuus perustuu mm. seuraaviin seikkoihin:

- Harjoitusprosessi etenee vaihe kerrallaan alkaen varhaisimmasta syntymänjälkeisestä kehityskaudesta edeten kehityksen virstanpylväs kerallaan. Näin varmistetaan että taustalle ei jää hermostollista stressiä (Neuraali Stressi) aiheuttavia seikkoja.

- harjoittelussa keskitytään yhteen rajattuun hermostolliseen alueeseen kerrallaan. Näin harjoittelun vaikutus synapsisiin yhteyksiin on paras mahdollinen

- harjoittelussa käydään läpi kaikki aistialueet ja hermointegraatiot

- harjoittelu kohdistuu myös motoriikan parantamiseen sekä loogisen päättelykyvyn parantamiseen

- harjoittelu tehdään ns. intensiiviperiaatteen mukaisesti, eli harjoitukset tehdään päivittäin vanhempien valvonnassa/avustuksella

Kysy koulutustarjousta:  sensomoottori@gmail.com

Veli Laurinsalo       puh 040 7011 524      sensomoottori@gmail.com

Neurofysiologinen (sensomotorinen) koulutus ammattilaisille

Tuoteseloste

Kenelle tarkoitettu:

 • ammatissa toimivat terapeutit, kuten psyko-, toiminta- fysio tai muu vastaava terapeutti

 • alalle pyrkivät aloittavat terapeutit

 

Haasteet mihin kuntoutus voi auttaa:

 • oppimisvaikeudet

 • hahmottamisen vaikeudet

 • huono muisti

 • puheenkehityksen haasteet tai epäselvä puhe

 • lukivaikeus

 • keskittymisen vaikeudet

 • käytöksen kontrollin haasteet

 • motoristen toimintojen koordinaatio-ongelmat(dyspraksia)

 • puhe ja äänihäiriöt (dysfasia)

 • levottomuus, ylivilkkaus (ADHD, ADD)

 • ahdistuneisuus, pelokkuus, uusien tilanteiden pelko

 • niskajäykkyydet

 • aistiyliherkyydet

 • migreeni tai fibromyalgia oireet

 • motoriikkaa häiritsevät jännitteet

 • motorisia jännitteitä jotka häiritsevät suorituksia (urheilijat, muusikot)

 • yökastelu

Tule opiskelemaan  näihin ongelmiin kehitettyjä spesifejä neurofysiologisia (sensomotorisia) kuntoutusmenetelmiä. Menetelmistä on yli 20 vuoden kokemus Suomessa ja ulkomailla sekä lukuisia yliopistotason tutkimuksia Suomessa ja muualla Euroopassa sekä USA:ssa.

 

Koulutus aloitetaan kirjallisuusopinnoilla ja esikurssilla (n. 3 tunnin  luento). Sen jälkeen  2 päivän lähikoulutus ja n. 3-6 kk välein kolmas ja neljäs koulutuspäivä, minkä ajankohta sovitaan ryhmän kanssa kurssilla.

Hinta:

Hinta lasketaan koulutettavan ryhmän mukaan.

Ota yhteyttä p. 040 7011 524 tai sensomoottori@gmail.com

Tyypillinen koulutusohjelma esimerkiksi:

Esikurssit verkon kautta ja teoriaopinnot verkkokurssina ja kirjallisuusopintoina

1. Esimerkki: lähikoulutuspäivä esim. klo 9 -18

 •  holistinen, kokonaisvaltainen lähestymistapa, mitä se tarkoittaa?

 •  kohderyhmät ja ongelmien näkyminen käytännössä, lapset, nuoret, aikuiset

 • lapsen varhaiskehityksen moduuli: ongelmat ja potilaiden tutkiminen näiden kehityksen ongelmien alkusyiden spesifi identifiointi, testit ja kuntoutusmenetelmät

 •    tasapainoaistin moduuli: tasapainoaistin tutkimukset ja kuntoutuksesta

 

2. päivä  esim.  klo 9 - 18

 •   auditiivinen moduuli: audiologian perusteita ja terapeuttisesta  lähestymistavasta, auditiiviset tutkimukset ja tilanteen analysointi ja toimintamalli

 •   visuaalinen moduuli: testit ja kuntoutuksesta

 •   tuntoaisti moduuli: testit ja kuntoutuksesta

 •  harjoitusohjelman suunnittelu ja seuranta

 •  käytännön harjoittelua, käytännön tutkimustilanne

 

3. päivä n. 3-6 kk:n kuluttua

 • kokemukset ja niiden analysointi

 • ongelma-alueiden läpikäyntiä

 • syvantävää koulutusta ja kertausta tarpeen mukaan

4. päivä n. 3-6 kuukauden kuluttua

 • kokemukset ja niiden analysointi

 • ongelma-alueiden läpikäyntiä

 • syvantävää koulutusta ja kertausta tarpeen mukaan

 

Alla muutamia tyypillisiä asiakassegmenttejä heidän yleisimpiä haasteita

Lukiongelmien neurologisia taustoja mm.

 • Vasenkorvaisuus ja auditiivinen hahmottamisen vaikeus

 • "Brain barrier" (vähäinen ristikkäishermoston aktivoituminen)

 • Primitiivirefleksien neurologinen haittavaikutus

Keskittymiskyvyn sensomotorisia taustoja mm.

 • Primitiivirefleksien neurologinen haittavaikutus

 • Auditiivinen haittavaikutus aiheuttaa myös keskittymiskyvyn ongelmia

 • Synnytyskomplikaatiot usein taustalla (happivaje, lievät neurologiset leesiot (vammat) =>ADHD

Dysfasian sensomotorisia taustoja

 • Auditiivinen hahmottamisen ongelma, vasenkorvaisuus,

 • refleksijäänteet=> suun alueen jännitteet

 • refleksijäänteet=> kohonnut jännitetila => mutismi, valikoiva mutismi

Lapsuusajan Migreenioireiden mahdollisia sensomotorisia taustoja

 • primitiivirefleksien vaikutus aivorungon alueella=> ristiriita verenkierrossa => verisuoniston kramppi=> verenkierron häiriö=> visuaaliset hallusinaatiot, halvaustuntemukset jne.

Yökastelun mahdollisia sensomotorisia taustoja

 • Primitiivirefleksien vaikutus supistajalihaksiin => rakko vuotaa yöllä

Autismin mahdollisia sensomotorisia taustoja

 • puutteellinen varhaiskehityksen kaava => pahentaa tilannetta

 • kehittymätön refleksijärjestelmä => pahentaa tilannetta

 • aistiyliherkkyyksiä => pahentaa tilannetta

 • vaikeita lähestyä, jää hoitamatta => pahentaa tilannetta

Yhteydet psyykkisiin häiriöihin

 • primitiivirefleksien vaikutus taustastressin nousuun (kohonnut Neuraali Stressi)

 • aistivajaatoiminnan tai yliherkkyyksien vaikutus

 • hahmottamisen ongelmien vaikutus

 • puutteellisen hermointegraation vaikutus

Työkyvyn heikkeneminen

 • auditiiviset haasteet

 • tasapainoaistin haasteet

 • visuaaliset haasteet

 • varhaisen kehityksen viiveet taustalla

Ikäihmisten haasteet

 • auditiiviset haasteet

 • tasapainoaistin haasteet

 • visuaaliset haasteet

 • varhaisen kehityksen viiveet taustalla

Koulutuksen kuuluva materiaalipaketti siältää mm:

Miksi en opi? Teoriakirja kehityksellisten ongelmien taustoista

PRO-kansio. Pääsy Sensomoottori PRO-kansioon, missä on mm. koulutusluennot, video-opetusjaksot keskeisimpiin harjoituksiin, harjoittelun etenemiskaaviot. Lomakkeita: terapian tutkimuslomakkeet, varhaisen kehityksen analyysi alle kouluikäisille ja kouluikäisille, kyselylomakkeet taustahaastattelua varten

 

Lisätietoja: Veli Laurinsalo, BBA, NDT (INPP UK.)   

veli.laurinsalo@gmail.com

puh. 040 7011524

 

Yli 20 vuoden kokemus alan koulutuksesta ja kuntoutuksesta

Trained by:

Peter Blythe, The Institute for Neuro-Physiological Psychology (INPP), Chester, England;(alkuperäinen refleksikoulutus)

Kjeld Johansen, Baltic Dyslexia Research Lab, Danmark,(auditiivinen koulutus)

Harry Wachs, The Vision and Conceptual Development Center, Washington DC, USA (visuaalinen ja loogisen päättelykyvyn koulutus)

Steen Aalberg &Steen Saust, Kraskin&Skeffington Institute, Danmark (koordinaatiokoulutus)

Håkan Calsson, Sensomotorisk Centrum i Mjölby, Sweden (terapiakoulutus)

University of Applied Sciences, Helsinki, Finland (Auditory researcher studies (kuulontutkijakoulutus)

Uppsala University, Sweden: BBA

bottom of page