top of page

Olemme koonneet tälle sivulle tietoa ammatillisesta koulutuksesta.

Lisäkoulutus tuo yritykselle ja  terapeutille selkeän kilpailuedun.

Jos työskentelet lasten , nuorten tai aikuisten puheenkehityksen, oppimisen ja keskittymisen ongelmien parissa hyödyt varmasti tästä koulutuksesta.

Ammatillinen koulutus

Tarjoamme erilaisia koulutuspaketteja ja -sisältöjä opettajille sekä terapia-alan ammattilaisille.

Opettajat

Olemme kouluttaneet jo 20-vuoden ajan opettajia toteuttamaan kehityksen puutteita korjaavaa Sensomoottori-harjoittelua, joka parantaa merkittävästi nykyisin niin yleisiä oppimisen, keskittymisen ja käytöksen kontrollin haasteita. Opettajakoulutuksissa on kaksi tasoa:

Sensomoottori Peruskurssi, missä opetetaan toiminnan perusmenetelmät ja periaatteet, sekä Jatkokurssi mikä sisältää myös kehityksen testejä.

 

Terapia-alan mmattilaisille tai sellaiseksi aikoville eritasoisia koulutuksia, mikä antaa valmiuksia sensomotorisen alueen terapeuttiseen toimintaan.

Lisäksi lisäkoulutusta yksilöllisen tarpeen mukaan.

1.  Peruskurssi joka siältää 8 tunnin henkilökohtaisen lähiopetuksen  (yksi opetuspäivä) sekä laajan materiaalipaketin.

Koulutusi pienryhmäopetuksena, paikka Nastola (Lahti).

 

Koulutus voidaan järjestää myös muualla Suomessa. Matkakuluvaraus.

Pienryhmäkoulutuksena koulutus on erittäin edullinen, esimerkiksi jos on 4 henkilön pienryhmä=> 250€/henkilö/päivä.

Materiaalipaketti siältää mm:

Miksi en opi? Teoriakirja kehityksellisten ongelmien taustoista

PRO-kansio. Pääsy Sensomoottori PRO-kansioon, missä on mm. koulutusluennot, video-opetusjaksot keskeisimpiin harjoituksiin, harjoittelun etenemiskaaviot, kirjeet kotiin, oppilaan seurantalomakkeet jne.

Lomakkeita Varhaisen kehityksen analyysi alle kouluikäisille ja kouluikäisille, kyselylomakkeet taustahaastattelua varten

Peruskoulutuksen voi aloittaa myös tilaamalla materiaalipaketin ja osallistua henkilökohtaiseen lähiopetukseen myöhemminkin, missä opetetaan henkilökohtaisesti toiminnan perustestit ja harjoitukset.

 Materiaalipaketti 263   (itseopiskelupaketti) 

Taustaa

Olemme toteuttaneet Suomessa 90-luvulta lähtien sensomotorista menetelmää, joka soveltuu hyvin nykyisin varsin yleisiin oppimisvaikeuksien, keskittymisvaikeuksien, levottomuuden ja ylivilkkauden hoitamiseen. Näiden taustalla on usein ns. kehitykselliset syyt, eli varhaisesta lapsuusajasta lähtien kehitys on edennyt joillakin osa-alueilla poikkeavasti tai hitaasti. On kuitenkin havaittu, että useimmat näistä kehityksen puutteista voidaan aktivoida ja/tai käydä läpi jälkikäteen, jolloin fysiologiset kehitysviiveet saadaan korjattua.

Hoitofilosofia on ongelmakeskeinen, ei menetelmäkeskeinen. Toisin sanoen keskitytään asiakkaan ongelmaan, ja haetaan sen ratkaisemiseen aina paras lähestymistapa. Samalla varmistetaan että taustalle ei jää mitään kehityksellisiä ongelmia.

Sensomotorisen harjoittelun tehokkuus perustuu mm. seuraaviin seikkoihin:

- Harjoitusprosessi etenee vaihe kerrallaan alkaen varhaisimmasta syntymänjälkeisestä kehityskaudesta edeten kehityksen virstanpylväs kerallaan. Näin varmistetaan että taustalle ei jää hermostollista stressiä (Neuraali Stressi) aiheuttavia seikkoja.

- harjoittelussa keskitytään yhteen rajattuun hermostolliseen alueeseen kerrallaan. Näin harjoittelun vaikutus synapsisiin yhteyksiin on paras mahdollinen

- harjoittelussa käydään läpi kaikki aistialueet ja hermointegraatiot

- harjoittelu tehdään ns. intensiiviperiaatteen mukaisesti, eli harjoitukset tehdään päivittäin vanhempien valvonnassa/avustuksella

Tiedstelut: s-postilla sensomoottori@gmail.com

Veli Laurinsalo       puh 040 7011 524      sensomoottori@gmail.com

Neurofysiologinen koulutus ammattilaisille

Kenelle tarkoitettu:

 • ammatissa toimivat terapeutit, kuten psyko-, toiminta- fysio tai muu vastaava terapeutti

 • alalle pyrkivät aloittavat terapeutit

 

Onko asiakkaillasi

 • toistuvasti niskajäykkyyttä

 • sensomotorisia ongelmia

 • migreeni tai fibromyalgia oireita

 • motoriikkaa häiritseviä jännitteitä

 • motorisia jännitteitä jotka häiritsevät suorituksia (urheilijat, muusikot)

 • keskittymisen vaikeuksia

 • motoristen toimintojen koordinaatio-ongelmia (dyspraksia)

 • puhe ja äänihäiriöitä (dysfasia)

 • levottomuutta, ylivilkkautta

 

Tule opiskelemaan  näihin ongelmiin kehitettyjä spesifejä neurofysiologisia (sensomotorisia) kuntoutusmenetelmiä. Menetelmistä on yli 20 vuoden kokemus sekä lukuisia yliopistotason tutkimuksia.

 

Koulutus alalla jo toimiville terapeuteille (esimerkiksi toimintaterapeutit, sensorisen integraation terapeutit, fysioterapeutit, psykoterapeutit) on 3 päivän mittainen, missä ensin on 2 päivän peruskoulutus ja n. 1/2 vuoden kuluttua kolmas koulutuspäivä, minkä ajankohta sovitaan ryhmän kanssa kurssilla.

Hinta:

Hinta lasketaan koulutettavan ryhmän mukaan. Ota yhteyttä p. 040 7011 524 tai sensomoottori@gmail.com tarjouksen tekemistä varten.

Tyypillinen koulutusohjelma esimerkiksi:

 

1. päivä klo 10-18

 • kuntoutusympäristö muuttuu, miten vastata haasteisiin?

 • kohderyhmät ja ongelmien näkyminen käytännössä, lapset, nuoret, aikuiset

 • neurofysiologisen kuntoutuksen menetelmät

 • lapsen varhaiskehityksen ongelmat ja potilaiden tutkiminen näiden kehityksen ongelmien alkusyiden spesifi identifiointi jälkikäteen (tasapaino-ongelmat, visuaaliset ongelmat, auditiiviset ongelmat, varhaisheijasteiden keskeneräinen kehitys, puutteellinen aikuisheijasteiden kehitys ...)

 • testit

 

2. päivä  klo 9 - 17

 • testit ja tutkimukset jatkuvat ja terapeuttiset harjoitukset

 • harjoitusohjelman suunnittelu ja seuranta

 • auditiiviset tutkimukset ja tilanteen analysointi ja toimintamalli

 • käytännön harjoittelua, käytännön tutkimustilanne

 

3. päivä n. 6 kk:n kuluttua

 • kokemukset ja niiden analysointi

 • ongelma-alueiden läpikäyntiä

 • visuaalinen aisti, tutkimukset ja kuntoutus

 • kertausta tarpeen mukaan

 

Alla muutamia tyypillisiä neurofysiologisen kuntoutuksen ongelma-alueita, minkä terapeuttisia menetelmiä kurssilla opetetaan:

Lukiongelmien neurologisia taustoja mm.

 • Vasenkorvaisuus ja auditiivinen hahmottamisen vaikeus

 • "Brain barrier" (vähäinen ristikkäishermoston aktivoituminen)

 • Primitiivirefleksien neurologinen haittavaikutus

Keskittymiskyvyn sensomotorisia taustoja mm.

 • Primitiivirefleksien neurologinen haittavaikutus

 • Auditiivinen haittavaikutus aiheuttaa myös keskittymiskyvyn ongelmia

 • Synnytyskomplikaatiot usein taustalla (happivaje, lievät neurologiset leesiot (vammat) =>ADHD

Dysfasian sensomotorisia taustoja

 • Auditiivinen hahmottamisen ongelma, vasenkorvaisuus,

 • refleksijäänteet=> suun alueen jännitteet

 • refleksijäänteet=> kohonnut jännitetila => mutismi, valikoiva mutismi

Lapsuusajan Migreenioireiden mahdollisia sensomotorisia taustoja

 • primitiivirefleksien vaikutus aivorungon alueella=> ristiriita verenkierrossa => verisuoniston kramppi=> verenkierron häiriö=> visuaaliset hallusinaatiot, halvaustuntemukset jne.

Yökastelun mahdollisia sensomotorisia taustoja

 • Primitiivirefleksien vaikutus supistajalihaksiin => rakko vuotaa yöllä

Autismin mahdollisia sensomotorisia taustoja

 • puutteellinen varhaiskehityksen kaava => pahentaa tilannetta

 • kehittymätön refleksijärjestelmä => pahentaa tilannetta

 • aistiyliherkkyyksiä => pahentaa tilannetta

 • vaikeita lähestyä, jää hoitamatta => pahentaa tilannetta

 

Yhteydet psyykkisiin häiriöihin

 • primitiivirefleksien vaikutus taustastressin nousuun (kohonnut Neuraali Stressi)

 • aistivajaatoiminnan tai yliherkkyyksien vaikutus

 • hahmottamisen ongelmien vaikutus

 • puutteellisen hermointegraation vaikutus

 

Vastaava johtaja: Veli Laurinsalo, BBA, NDT (INPP UK.)   

veli.laurinsalo@gmail.com

puh. 040 7011524

 

20 vuoden kokemus alan koulutuksesta ja kuntoutuksesta

Trained by:

Peter Blythe, The Institute for Neuro-Physiological Psychology (INPP), Chester, England;(alkuperäinen refleksikoulutus)

Kjeld Johansen, Baltic Dyslexia Research Lab, Danmark,(auditiivinen koulutus)

Harry Wachs, The Vision and Conceptual Development Center, Washington DC, USA (visuaalinen ja loogisen päättelykyvyn koulutus)

Steen Aalberg &Steen Saust, Kraskin&Skeffington Institute, Danmark (koordinaatiokoulutus)

Håkan Calsson, Sensomotorisk Centrum i Mjölby, Sweden (terapiakoulutus)

University of Applied Sciences, Helsinki, Finland (Auditory researcher studies (kuulontutkijakoulutus)

Uppsala University, Sweden: BBA

bottom of page