top of page

Laajennettu Sensomoottori-koulutus opettajille ja terapia-alan ammattilaisille: Peruskurssi ja Jatkokurssi I

 

Terapeutit ja opettajat työskentelevät päivittäin vaativan lapsiaineksen kanssa. Suurimmalla osalla erityisopetukseen siirtyvillä oppilaista on eriasteisia kehityksellisiä viiveitä, aistisäätelyn ongelmia tai toiminnanohjauksen puutteita, ja  nämä samat ongelmat havaitaan yhä useammalla yleisopetuksen oppilaallakin. Nämä taustasyyt aiheuttavat usein juuri oppimisen ja keskittymisen ongelmia.

Terapeuteille nämä ovat jokapäiväisiä havaintoja. Varhaiskehityksen viiveet ja poikkeava eteneminen, kömpelyys, motorisen ongelmat, aistitoimintojen ali- tai yliherkkyydet, ahdistuneisuus ja pelkotilat, oppimisen ja keskittymisen ongelmat jne.

Näitä ongelmia voidaan hoitaa tehokkaasti kohdennetulla neurofysiologisella harjoittelulla, mitä kutsumme Sensomotoriseksi harjoitteluksi. Harjoittelu kohdistuu mm. varhaisen kehityksen varmistamiseen (varhaisheijasteet), hermointegraation tehostamiseen, aistien (mm. näkö, kuulo, tasapaino, tunto) aktivoitumiseen, koordinaatiokyvyn parantumiseen sekä ajatustoiminnan laadun parantamiseen.  Näillä menetelmillä olemme hoitaneet lapsia, nuoria ja aikuisia jo yli 20 vuoden ajan ja nyt opetan näitä menetelmiä yleis- ja erityisopettajille ja terapia-alan ammattilaisille.

 

Olemme kehittäneet laajennetun koulutuksen ammattilaisten tarpeisiin, joka sisältää perinteisen opettaja/peruskurssin lisäksi mm:

 • testipatteriston yleisimpien kehitysviiveiden taustasyiden löytymiseksi

 • varhaiskehityksen viiveiden korjaamiseksi terapeuttisen ohjelman suunnittelun ja

 • kehityksen havainnoinnin ja seurannan.

 

Edellytyksenä Sensomoottori Peruskurssin käyminen sekä opettaja ja/tai terapeutti taustakoulutus.

 Ryhmäkuntoutukseen uusia menetelmiä terapeuteille

Sensomotorinen ryhmäkuntoutusmenetelmä tämän päivän haasteisiin. Kela mm. ohjaa asiakaskuntaa entistä enemmän ryhmämuotoiseen kuntoutukseen yksilöterapioiden sijaan. Sensomoottori ryhmäharjoitusmenetelmät soveltuvat erittäin hyvin tähän toimintaympäristöön. Koulutuksen ensimmäisenä päivänä opetetaan ryhmäkuntoutusmetodiikka.

 

Sensomotorinen harjoittelu yksilöterapiaa tukemassa

Aivojen hermotuksia ja sisäisiä jännitystiloja voidaan hoitaa sensomotorisia valmiuksia kehittävällä kohdennetulla harjoittelulla joka perustuu neurofysiologisen harjoittelun menetelmiin ja tutkimuskeinoihin.

 

Neurofysiologinen (NF) harjoittelu, joka kohdistuu mm. tasapainoon, reflekseihin, hermointegraatioon ja kohdistavasti eri aisteihin tehostaa myös monen perinteisen terapian vaikuttavuutta ja nopeuttaa kuntoutumista. Tiesitkö, että auditiivista järjestelmää voidaan myös aktivoida ja kuntouttaa intensiivisellä kohdennetulla yksilöllisellä harjoittelulla? Se tehostaa ja nopeuttaa sekä puheterapeutin sekä toimintaterapeutin kuntoutusprosesseja. Kurssilla käydään läpi auditiivisen harjoittelun hoitoonohjauskäytännöt.

Samoin toimintaterapia (ja SI-terapia) saa aivan uutta puhtia ja tehoa kuntoutukseen, kun motoriikkaa heikentävät ja aistien yliaktiivisuutta aiheuttavat varhaiset heijasteet voidaan fysiologisen harjoittelun avulla usein vaimentaa. Nämä varhaiset heijasteet ovat kokemuksen mukaan usein syynä aistiyliherkkyyksiin sekä oppimisen ja keskittymisen ongelmien yhtenä taustavaikuttajana. Tästä on julkaistu tutkimusartikkeli mm. Lancetissa (The Lancet, Vol 355, February 12, 2000).

Nämä hahmottamisen ongelmat ja erilaiset jännitteet aiheuttavat myös henkistä ahdistusta, itsetunnon heikkenemistä ja minäkuvan vääristymistä, mitkä saattavat myötävaikuttaa tai jopa aiheuttaa psyykkistä oireilua.

Ongelma-alueet, mihin Sensomoottori / NF - harjoittelu vaikuttaa:

 Aisti(yli)herkkyydet, motoriset kehitykselliset ongelmat, varhaisen kehityksen viiveet ja varhaiset heijastejäämät, puhemotoriikan ongelmat, tasapainon ongelmat, silmien ohjauksen ja kohdistamisen ongelmat, hahmottamisen ongelmat, oppimisen ja keskittymisen ongelmat. Kuulonerottelun ongelmat aiheuttavat esim. puheenkehityksen, puheentuoton, muistamisen ja oppimien ongelmia.

 

Koulutuksen sisältö:

 • lapsen varhaiskehityksen kaavan poikkeamat ja siitä aiheutuvat ongelmat

 • miten tutkitaan (mm. varhaiset heijasteet, tasapainon hallinta, visuaalinen aisti, tuntoaisti,             kuuloaisti, hermointegraatio)

 • erilaiset terapeuttiset hoitokeinot korjaamaan varhaisen kehityksen poikkeamia, tehostamaan aistien kehitystä ja toimintaa, aistien ja aivojen integraatiota ja vaimentamaan mahdollisia varhaisia heijastejäämiä (primitiivi-heijasteita).

 • auditiivisen kuntoutuksen perusteet ja hoitoonohjauksen väylät

 

Koulutuksen muoto:

 • Peruskurssi: Sensomoottori peruskurssi verkkokurssina + materiaalit (käsikirja, Toimintakortit, lomakkeet, kirjeet kotiin ...)

 • Osa jatkokurssista verkkokurssina, osa lähikoulutuksena

 • itsenäiset kirjallisuusopinnot

 

Jatkokurssit:  testit, syventävä lähstymistapa aiheeseen, terapeuttinen toiminta

 • ensimmäinen lähiopetusjakso käsittää kaksi työpäivää

 • toinen lähiopetusjakso n. 6 kk:n käsittää yhden työpäivän (aika sovitaan myöhemmin)

 • tarpeen mukaan järjestetään uusia lähiopetuspäiviä

 • koulutuksessa oleville avataan myös verkkokurssilisenssi (12kk) harjoittelua tukemaan

 

Koulutuksen tarkoitus on valmentaa osallistujat

 • havaitsemaan kehityksen viiveet ja niiden aiheuttamat motoriikan, käyttäytymisen ja psyyken muutokset

 • opetella tarvittavat testausmenetelmät havaitsemaan motoriset ja neurologiset poikkeamat

 • testaamaan ja havaitsemaan mahdolliset varhaiset heijastejäämät

 • suunnittelemaan ja ohjaamaan yksilöllisen kuntouttavan harjoitusohjelman

 • tekemään kontrollitutkimuksen

 

Terapeuteille järjestetään n. 6 kk:n kuluttua koulutuspäivä, missä puretaan kokemuksia ja syvennetään osaamista. Lisätapaamiset sovitaan tarpeen mukaan.

Opettaja: Veli Laurinsalo, BBA, NDT (INPP UK Chester)

Puh. 040 7011524              veli.laurinsalo@gmail.com

Trained by:

Peter Blythe, The Institute for Neuro-Physiological Psychology (INPP), Chester, England;

Kjeld Johansen, Baltic Dyslexia Research Lab, Danmark,

Harry Wachs, The Vision, and Conceptual Development Center, Washington DC, USA

Steen Aalberg &Steen Saust, Kraskin&Skeffington Institute, Danmark

Håkan Carlsson, Sensomotorisk Centrum I Mjölby, Sweden

Upsala University, BBA

University of Applied Sciences, Helsinki, kuulontutkijakoulutus

Sensomoottorikurssit  2022 -2023

Kurssit tilauksen mukaan. Kysy tarjous

bottom of page